MEDIA PLANNERS & BUYERS

Media1 מתמחה בתכנון ורכישת מדיה 

שירותנו כוללים ייעוץ, ליווי בתכנון תמהיל המדיה לחשיפה ומיצוי מקסימלי, החל משלב התכנון,
המשך בשלב התמחור וכלה בשלב הביצוע. פעילות הייעוץ תכלול ליווי שוטף, בחינה שוטפת
של תכניות המדיה, איכותה ומחירה. חברתנו מספקת את שרותיה למספר רב של חברות פרסום,
חברות פרטיות ומוסדות אסטרטגים רבים. לאור ביצוע רכש מדיה בכמויות גדולות באופן יומיומי
חברת Media1 מאפשרת לחוג לקוחותיה לנצל את יתרון היקף הרכישות שלה, לתכנן ולבצע קמפיין
במחירים אטרקטיביים במיוחד. לקוחות החברה נהנים ממגוון שירותים מקצועיים בתחום המדיה והפרסום.

תכנון מדיה

אנו ב- Media1 בוחנים את הנתונים שמוצגים בפנינו, לאור אופיו המיוחד של כל לקוח בהתאם למוצר
ונושא הקמפיין. בהתייחס לדינמיות המאפיינת את מחירי שוק המדיה נדרשת בדיקה מעמיקה לצורך תכנון,
מקסום וייעול המשאבים הכספיים. תכנון בפועל מול יעדים, אפקטיביות של תכנון המדיה, הן בפן האיכותי
והן בפן הכמותי. במסגרת תכנון תכנית המדיה תערך בדיקת חלוקת התקציב בין ערוצי המדיה השונים,
התאמה לקהלי מטרה ובדיקת יעדי חשיפה.

בחינת וניתוח תכנית המדיה

תכנית המדיה השונות נבחנות על ידינו ב- Media1 בין היתר בהתאם
לקהלי היעד, תקופת הקמפיין, מבנה הפעילות והיקפי התקציב. במסגרת ניתוח תכנית המדיה תיערך
בדיקת חלוקת התקציב בין ערוצי המדיה, התאמה לקהלי מטרה ובדיקת יעדי חשיפה. ייערך מיפוי,
תעדוף ערוצי המדיה השונים על בסיס עלות-תועלת במהלך השנה / במהלך הקמפיינים השונים.
בתום בחינת תכנית המדיה תינתנה המלצות בכל הנוגע לתכנית המדיה,ובכלל זאת פרוט שינויים
מוצעים ביחס לערוצי המדיה השונים לצורך הגברת האפקטיביות בתקציב נתון ו/או הוזלת התקציב.
נבחן מעת לעת, את תכנית המדיה בהתאם לקהל יעד, אופי הפעילות במדיה, האפקטיביות
ביחס לתקציב ובהשוואה לנתונים ממוצעים בשוק.

פיקוח על ביצוע הפרסומים השונים ואיכותם

אנו מבצעים פיקוח ובקרה על ביצוע הפרסומים כפי שסוכם מול ספקי המדיה השונים בהתאם לתכנית
המדיה. במהלך הקמפיין נבצע פיקוח ובקרה על רמת הפרסומים, איכותם, עמידתם בסטנדרטים
המתאימים להצגת פעילות הקבוצה בכל אפיקי הפרסום והייצוג, תוך שמירה על ערכי המותג,
השפה והתצורה הראויה למותג.

משוב בתום קמפיין

בתום הקמפיין יינתן משוב על איכות ותוצאות מסע הפרסום.
לשם כך ייבדק ביצוע בפועל מול יעדים וניתוח אפקטיביות של תכנון המדיה,
ימסרו המלצות לשיפור וייעול הפעילות הפרסומית במדיה, הן בפן האיכותי והן בפן הכמותי.
וזאת לשם הפקת לקחים ויישומם להמשך.